DOCUGROUP Slovakia

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. vykonáva služby správy registratúry v Slovenskej republike a Českej republike. Registratúrne stredisko spoločnosti má v súčasnej dobe k dispozícii priestory o ploche 2586 m2 s možnosťou rozšírenia plochy až do 6000 m2. Technické zabezpečenie v plnej miere spĺňa požiadavky §§ 16-24 vyhlášky MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Situované je v priestoroch priemyselného parku AVION (bývalý Novofruct) v Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste 13. Priemyselný park je ohradený bariérovým múrom a nepretržite strážený SBS. Elektronický zabezpečovací systém hlási každý pokus o vniknutie do objektu, resp.  požiar strážnej službe a povereným zamestnancom spoločnosti. Hasičský zbor sídli v tesnom susedstve areálu. Vstup do objektu je snímaný kamerovým systémom. Prístup do priestorov registratúrneho strediska je možný len prihlásením sa čipovou kartou. Každý pohyb i manipulácia s databázami je sledovaný a elektronicky evidovaný.

Štruktúrovaná počítačová sieť so serverom s pevnou IP adresou, s desiatimi  klientskymi PC a rýchlymi skenermi umožňuje excelentné vyhľadávanie požadovaných záznamov a zasielanie ich obrazových kópií (.pdf) kompetentným žiadateľom. Sieť je dynamicky rozšíriteľná.

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. úspešne splnila požiadavky auditu vykonaného spoločnosťou Det Norske Veritas k získaniu certifikátov ISO 9001:2008 (systém riadenia kvality) a ISO/IEC 27001:2005 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti – SMIB). SMIB je časť celkového systému manažérstva kvality založená na prístupe k riziku organizácie, ktorej úlohou je zriadiť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, preskúmavať, udržiavať a zlepšovať informačnú bezpečnosť.

thumb_ochranne

Potrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky