Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Registratúrny plán

U inštitúcií štátnej správy, samosprávy a štátnym archívom vybraných komerčných spoločností aj registratúrny poriadok je súčasťou interných smerníc pôvodcu a upravuje:

1. Získanie vyjadrenia od štátneho archívu o zaradení do skupiny pôvodcov
2. Evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym záznamom a ich vyraďovanie,
3. Personálne, priestorové a technické zabezpečenie správy registratúry,
4. Úlohy a opis činností zamestnancov pôvodcu pri správe registratúry

Vďaka mnohoročným skúsenostiam po krátkej konzultácii a poznaní organizačnej štruktúry pôvodcu pripravíme optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu.

Prevezmeme zodpovednosť za komunikáciu so štátnym archívom pri procese jeho schvaľovania.

Vykonáme školenia zamestnancov a podieľame sa na implementácii nových procesov u klienta.

Dôležitá dokumentácia pre školy, mestá, obce, štátnu správu či automotive.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán sú kľúčovými aspektmi efektívnej správy dokumentácie a archivácie pre školy, obce, mestá , štátnu správu či iné organizácie, ale napríklad aj v oblasti automotive. Tieto dokumenty hrajú kľúčovú úlohu pri organizácii, ochrane a uchovávaní dôležitých informácií.

Registratúrny poriadok a plán

Registratúrny poriadok školy je dokument, ktorý definuje procesy spojené s dokumentáciu vychádzajúc z organizačnej štruktúry, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov týkajúce sa archivácie školských záznamov.

Registratúrny poriadok obce:

Registratúrny poriadok mesta alebo obce je obdobný dokument pre obce a miestnu samosprávu. Definuje, aké dokumenty obec musí uchovávať a aké procesy a zodpovednosť sú spojené s jeho aplikáciou. Vďaka správnemu registratúrnemu poriadku môžu mestá a obce lepšie pracovať efektívnejšie a zabezpečovať súlad s právnymi predpismi.

Registratúrny plán v oblasti automotive:

Registratúrny plán je tiež dôležitým dokumentom v automobilovom priemysle, kde stanovuje postupy pre správu a uchovávanie dokumentov. Zahŕňa plánovaný časový rámec pre uchovanie a zničenie dokumentov, zodpovednosti za správu a ďalšie dôležité informácie.

Registratúrny poriadok a plán je kľúčovou súčasťou zachovania právneho súladu a zabezpečuje, že dôležité dokumenty sú vždy k dispozícii, keď sú potrebné. Uistite sa, že váš registratúrny poriadok a plán sú aktuálne a v súlade s platnými predpismi.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako vytvoriť alebo aktualizovať registratúrny poriadok a plán pre vašu školu, obec alebo v oblasti automotive, obráťte sa na nás. Sme tu, aby sme vám pomohli s týmito dôležitými aspektmi dokumentácie

Naše ďalšie služby:

Komplexná správa registratúry - archiváciaSpracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločnostíDigitalizácia dokumentovPoradenstvoPrenájom PriestorovPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky