Legislatíva

Základné legislatívne normy, ktoré upravujú archiváciu a registratúru písomností:

 

Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 216/2007 – novela zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č. 41/2011 – novela zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č. 266/2015 – novela zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MV SR č. 251/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov


Vyhláška MV SR č. 242/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.


Vyhláška MV SR č. 92/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

 

Súvisiace legislatívne normy

Výnos MV SR č. 525/2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Zákon č. 273/2015 Z. z.Z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)